test de sters

  1. Rezumatul etapelor 2015-2016

Rezumatul Etapei I – 2015 si Etapei II – 2016 se prezinta pe activitati, astfel:

Activitate.I.1.

UPB a elaborat un Studiu privind potenţialul de resurse secundare oferit de deseurile de combustie, referitor la: (i) evaluarea compozitiei chimice oxidice si ocurenta HRM; (ii) identificarea elementelor critice de interes si potentialul de reciclare al deseurilor de ardere. UCB si CEO au elaborat fiecare anexe tehnice în care au prezentat detaliat: (i) informaţii despre centralele electrice pe lignit; (ii) fluxurile tehnologice; (iii) sistemele de colectare, evacuare şi transport zgură şi cenuşă.

Activitate I.2.

UCB şi CEO au elaborat fiecare anexe tehnice în care au prezentat informaţii despre: (i) sistemele de evacuare şi transport deşeuri rezultate în urma arderii lignitului în centralele pe lignit; (ii) localizarea geografică şi posibilităţi de acces pentru depozitele de zgură şi cenuşă pentru centralele termoelectrice din cadrul Complexului Energetic Oltenia (atât pentru cele din judeţul Gorj cât şi pentru judeţul Dolj); (iii) caracteristicile tehnice ale depozitelor de zgură şi cenuşă; (IV) suprafeţe de teren ocupate; (V) capacităţi de depozitare.

Activitate I.3:  Au fost achizitionate in 2015 o serie de echipamente necesare in cadrul proiectului urmand procedurile legale si normele de achizitie interne ale UPB si UCB.

Activitate I.4:

UCB şi CEO au elaborat anexe tehnice în care sunt descrise lucrările de (i) Prelevare a probelor elementare de cenuşă, (ii) Obţinerea probelor medii reprezentative, (iii) Prelevarea şi pregătirea probelor elementare de cărbune energetic. Probele reprezentative de cenuşă şi cărbune au fost transmise Partenerului UPB pentru efectuarea lucrărilor specifice de cercetare, conform Planului de realizare a proiectului.

Activitate I.5:

A fost transmis in Portugalia numarul solicitat de probe pentru realizarea caracterizarilor prevazute in proiect.

Activitate I.6:

În cadrul Laboratorului UCB au fost prelucrate preliminar cantităţi reprezentative din probele medii de cenuşă, prin separare pe fracţii dimensionale Probele de cenuşă sortate pe fracţii dimensionale au fost transmise UPB pentru realizarea activităţilor specifice.

UCB a elaborat Anexa tehnică în care sunt prezentate lucrările de sortare pe fracţii dimensionale a probelor medii de cenuşă, probele astfel sortate fiind transmise UPB. Activitate II.1: UCB si CEO au evaluat cantităţile de CWP existente în depozitele istorice aparţinând CEO, situate atât în judeţul Gorj cât şi judeţul Dolj, şi au estimat cantităţile de CWP generate anual, pentru fiecare termocentrală în parte. Având în vedere cantităţile foarte mari de CWP existente în aceste depozite, aceste depozite istorice pot fi asimilate cu adevărate zăcăminte naturale, putând fi exploatate şi valorificate în mod adecvat în funcţie de domeniul de utilizare. Totodată, această activitate a relevat şi cantităţile foarte mari de CWP generate anual de CEO. Au fost realizate anexe tehnice privind: (i) cantităţile de CWP generate annual de termocentralele aparţinând CEO, (ii) cantităţile de CWP stocate în depozitele istorice de zgură şi cenuşă aferente termocentralelor Işalniţa şi Craiova II.

Activitate II.2:

A fost realizate anexe tehnice privind resursele de carbuni si capacitatile de producere a energiei la nivel national, in perspectiva dezvoltarii unui proces de reciclare a cenusilor in vederea recuperarii HRM precum si motivaţiile şi concluziile selectării depozitului tinta. A fost creata o bază de date cu informaţii despre depozitele de CWP din jud. Gorj si din cadrul CEO.

Activitate II.3: A fost elabort un studiu de catre UPB, UCB si CEO care vizeaza evaluarea punctuala a citorva aspecte de interes pentru partenerul industrial, in perspectiva unei activitati ulterioare de exploatare a deseurilor existente in haldele istorice pentru extragerea metalelor grele si rare precum si si evaluarea implicaţiilor de mediu privind extragerea metalelor grele din depozitele de CWP in perspectiva dezvoltarii unui proces de reciclare a cenusilor si recuperarea HRM.

Activitate II.4: UCB a elaborat un studiu care releva: (i) Modificări ale compoziţiei chimice oxidice, în sensul diminuării conţinutului de Al2O3, Fe2O3, MgO, CaO şi K2O, (ii) Creşterea conţinutului de carbon rezidual, (iii) Conservarea caracteristicii de constanţă a proprietăţilor (densitate, distribuţie dimensională) pe întreg volumul depozitului CWP studiat. UCB a elaborat un raport de experimentare în care sunt prezentate lucrările de laborator efectuate.

Activitate II.5: UPB a elaborat un Raport stiintific privind prelevarea si pregatirea probelor pentru analiza tehnica si caracterizarea petrografica. Au fost efectuate determinari cantitative ale compozitiei petrografice pentru punerea in evidenta a compozitiei si evidentierea fazelor anorganice si organice. UPB a elaborat un raport de experimentare în care sunt prezentate lucrările de laborator efectuate.

Activitate II.5: UPB a elaborat un raport de experimentare privind caracterizarea probelor individuale de carbuni şi a amestecurilor, precum si a probelor de cenusa prin analize tehnice (umiditate, cenuşă, materii volatile, sulf total, carbon fix). Determinarea HRM in cenusa, aflata in responsabilitatea Partenerului P4 (Universitatea din Porto) s-a efectuat prin subcontractarea cu laboratorul acreditat pentru astfel de analize Bureau Veritas Commodities Canada Ltd. Vancouver BC V6P 6E5 CANADA raport furnizat UPB in 10 Martie 2016. Se prezinta rezultate SEM/EDS (asupra probelor de carbuni amestec pentru identificarea prezentei lantanidelor, Ytriului si Strontiului (LATSr)) si ICP-MS (pentru stabilirea compozitiei elementelor minore in cenusi (25 elemente cu concentratii interesante, care include cele 21 elemente tinta ale proiectului), precum si evaluarea statistica a rezultatelor. Au fost caracterizati carbunii care alimenteaza termocentrala Turceni. Au fost efectuate determinari cantitative ale compozitiei elementelor REE in carbuni prin analiza SEM/EDS. Au fost efectuate determinari cantitative prin analize ICP-MS a HRM si REE si au fost identificate si determinate 25 elemente de interes, cu punerea in evidenta a repartizarii distributiei acestora pe zone si pe adancimi. Au fost evaluate statistic rezultatele obtinute si a fost intocmit un raport stiintific.

Activitate II.7: UCB a caracterizat din punct de vedere al compoziţiei granulometrice toate cele 205 de probe elementare de cenuşă prelevate din Depozitul Valea Ceplea, obţinând valorile specifice selactate. CEO a asigurat caracterizarea fizică a umidităţii şi densităţii în vrac a tuturor probelor individuale de cenuşă. Au fost prezentate detaliat de catre UCB toate rezultatele obţinute în urma încercărilor laborioase de laborator pe probele individuale de cenuşă prelevate. CEO a întocmit un raport de experimentare, în care sunt expuse metodele de lucru şi rezultatele obţinute în cazul testelor de laborator efectuate. UPB, a evaluat rezultatele transmise de UP privind caracterizarea a 25 probe de cenusa din punct de vedere mineralogic (XRD), al compoxitiei oxidice (XRF), a compozitiei elementelor REE prin analiza SEM/EDS. Au fost identificate si determinate LAYSr ca elemente de interes, cu punerea in evidenta a repartizarii distributiei acestora pe zone si pe adancimi. Au fost evaluate statistic rezultatele obtinute si a fost intocmit un raport stiintific.

Activitate II.8: UCB a obţinut cantităţi reprezentative de cenuşă grupat pe 9 clase dimensionale în intervalele de la sub 0.063mm pina peste 4mm din care eşentioane reprezentative au fost transmise UPB. In vederea identificarii potentiale a unor aspecte noi privind repartizarea concentratiilor HRM pe fractii granulometrice, s-a decis aplicarea procedurilor de separare granulometrica si determinarea concentratiilor HRM pe fractii. Au fost caracterizate probele de cenusa separate pe fractii granulometrice din punctul de vedere al analizei tehnice. Au fost efectuate determinari cantitative ale compozitiei elementelor REE in cenusi, pe fractii granulometrice prin analiza ICP-MS. Au fost identificate si determinate 25 elemente de interes, cu punerea in evidenta a repartizarii distributiei acestora pe fractii granulometrice. Au fost evaluate statistic rezultatele obtinute si a fost intocmit un raport stiintific.

Activitate II.9: UPB a elaborat un studiu in care se prezinta pe etape progresul activitatii. S-a studiat cinetica solubilizării în acid azotic la diferite concentraţii şi temperaturi. S-au trasat curbele de etalonare pentru elementele care au dat un semnal mai puternic în urma determinarilor calitative. S-a pregatit materialului in vederea analizei şi s-au stabilit cantitatile de solutie necesare. S-a efectuat analiza calitativa pentru stabilirea elementelor posibil de analizat prin AAS. S-au trasat curbele de etalonare pentru elementele analizate. S-a determinat cantitativ conținutul de elemente utile. S-a evaluat raportul dintre concentratia acidului, temperatura de reacție și timpul de contact; stabilirea timpului pentru extracția totală a elementelor utile din cenușă. S-a stabilit metoda optima tehnologic de extractie a elementelor utile din cenușă.

Activitate II.10: UPB a elaborat un studiu privind eficienta sistemelor de extractive propuse. Sistemul de extracţie optim a fost Brij30/AcOBu/Apa deoarece eficienţa de extracţie a ionului Co2+ şi Rb+ a prezentat cele mai mari valori (99.7% pentru Co2+, respectiv 40.26% pentru Rb+). În urma testelor preliminare s-a constatat că pentru recuperarea metalelor grele şi rare din probe de cenuşi sunt obligatorii etape preliminare de separare a metalelor majoritare. În acest sens, s-a efectuat un studiu bibliografic cu privire la metodele de separare a acestor metale din diverse medii apoase.

Activitate II.11: Au fost achizitionate mai multe echipamente de laborator necesare in cadrul proiectului cf. documentelor justificative aferente etapei de decontare II 2016. Dupa punerea in functiune a echipamentelor acestea au fost utilizate in cadrul laboratorului UPB-CPMTE.

Activitate II.12: UPB a elaborate un Raport privind activitatea de diseminare: despre deplasarea in strainatate, in care se prezinta informatii referitoare la simpozion/congres: denumire, perioada desfasurare, locul de desfasurare, programul evenimentului, titlul lucrarii care s-a prezentat, autorii. S-a participat la 2 intilniri in cadrul proiectului si 1 workshop. S-au publicat 6 lucrari de diseminare, in parteneriat care includ Brosura proiectului si pagina WEB a proiectului.

  1. Rezumatul etapei 2017

Rezumatul Etapei III – 2017 si Etapei II – 2016 se prezinta pe activitati, astfel:

 Activitate III.1. S-a intocmit un Studiu privind “Corelarea caracteristicilor CWP în funcție de gradul de carbonificare al carbunilor si parametrii tehnologici” in care se prezinta punctual informații cu caracter general dar si privind situatia de la noi din tara din Bazinul carbonifer Oltenia și caracteristicile deșeurilor de ardere în ceea ce privește condițiile de prelucrare termochimica. Raportul prezinta particularitățile formării geologice a lignitilor din bazinului Olteniei cu repercusiuni asupra procesului de ardere în centrale electrice si relațiile dintre caracteristicile cărbunelui și cenușii. Este redata compozitia chimica si variațiile diferitilor componenti petrografici în funcție de sursă și sorturile granulometrice ale cenusilor. Sunt prezentate fluxurile generale de materii prime si deseuri intr-o termocentrala din Oltenia, inclusiv detalii privind diferitele tipuri de deseuri generate, precum si modul lor de stocare, caracteristicile reprezentative ale acestora, inclusiv cele evidentiate petrografic. Se prezinta modalitati de reciclare a cenusii si zgurii de termocentrala, aspecte privind protectia mediului si prioritatile nationale, legislatia europeana referitoare la deseuri si utilizarea durabila a resurselor, inclusiv legate de economia circulara aplicata in cadrul RAREASH.

Activitate III.2. UPB a elaborat o anexa tehnica in care se prezintă “Modificarea si adaptarea echipamentelor de laborator pentru obtinerea de adsorbanti functionalizati in scopul utilizarii la depoluare”. Raportul prezinta detaliat modul in care au fost alcatuite probele cumulate pe fractii granulometrice provenite de la Turceni si Govora si rezultatele caracterizarii fizico-chimice. Se prezinta consideratii privind repartizarea preferentiala a carbonului rezidual in fractiile grosiere ceea ce înseamnă că, carbonul nears ar putea juca un anume rol ca material de substitutie a diferitelor tipuri de materiale lignocelulozice utilizate pentru obtinerea adsorbantilor. Se prezinta echipamentul in care s-a realizat etapa de activare a carbonului rezidual selectat din cenusa, cu evidentierea parametrilor folositi. Se prezinta rezultatele caracterizarii porozimetrice a probelor de cenusa bogate in carbon residual, inainte si dupa activare, respectiv izotermele de adsorbție-desorbție și volumele de pori pentru probele de carbon si consideratii privind relatia intre suprafata specifica a acestor materiale poroase, cu zone mici de microporozitate, in relatie cu prezența carbonului rezidual în probe.

Activitate III.3: S-a intocmit un studiu/anexa tehnica privind: Recuperarea  componentelor (reactivi, nanoparticule oxidice, nanoparticule metalice). Se prezinta informatii din literatura privind justificarea metodelor alese si metodologia de extractie si recuperare a unor metale din medii apoase.

Se prezinta procesul de extracție şi concentrare a metalelor Galiu (Ga) și Samariu (Sm) care a fost realizat în sistemul de microemulsie de tip Winsor II (microemulsie de tip apă-în-ulei, exces de apă) pe probe sintetice si experimentale de cenusa.

Activitate III.4:  UPB a elaborat un studiu preliminar privind “Evaluarea fezabilitatii tehnico-economice a procedurilor/metodelor propuse. Elaborare referential” în care sunt descrise lucrările de evaluare a concentratiei elementelor tinta in probele supuse cercetarii. Au fost parcurse o serie de etape de studiu privind: i). Stabilirea curbelor de etalonare pentru elementele tinta stabilite; ii). Evaluarea concentratiei elementelor tinta prin analize de absorbtie atomica (AA); iii) Au fost efectuate 5 serii de experimente importante pentru atingerea scopului proiectului, respectiv: probe de cenusa probe medii reprezentative pe zone si adincimi; probe reprezentative pentru halda Ceplea; probe reprezentative separate granulometric; probe reprezentative separate magnetic; probe primite din Portugalia (UP). Totodata au fost efectuate trei serii de atac acid: cu HNO3 conc., H2SO4 conc., si diluat. S-a efectuat un calcul tehnico economic preliminar de estimare a costurilor de tratare a 100 g (laborator) si 10 t de cenusa (industrial).

Activitate III.5: Activitatea III.5 a presupus caracterizarea multidisciplinara a probelor de cenusa, activitate realizata in parteneriat UPB, UCB, CEO si UP. UCB a intocmit un studiu/anexa tehnica privind: Caracterizarea probelor individuale prin analiza granulometrica. UCB a asigurat inventarierea și marcarea probelor elementare de cenușă, repectiv pregătirea acestora pentru efectuarea testelor de laborator necesare determinării principalelor caracteristici fizice. Testele de laborator au fost realizate astfel: determinarea umidității (uscare probe elementare) și a distribuției dimensionale a particulelor din cenușă (compoziția granulometrică). CEO a asigurat prelevarea de probe, care au fost transmise UCB. Testele de laborator au fost realizate respective determinarea densității în vrac. Caracterizarea probelor reprezentative prin analiza tehnica a fost efectuata de UPB iar analiza chimica oxidica (majore, minore si REE) inclusiv prin metode petrografice a fost efectuata de partenerul UP (Universitatea din Porto). Se prezinta detaliat pe tipuri de probleme, contributia UPB si UP in ceea ce priveste metodele de analiza utilizate, rezultatele obtinute si consideratiile care au fost facute.

Activitate III.6: Activitatea III.6 a presupus prepararea preliminara a probelor reprezentative, activitate realizata in parteneriat UPB, UCB. Su-a intocmit doua rapoarte stiintifice: Separarea probelor pe fractii granulometrice (UCB) si Caracterizarea probelor pe fractii granulometrice (UPB). Se prezinta rezultatele obtinute in cazul probelor de cenusa „fresh”.

Activitate III.7: UPB a elaborat un raport preliminar privind concentrarea elementelor tinta identificate prin metode chimice. Pentru precipitarea elementelor majoritare, care au influenţă mare asupra posibilităţilor de separare a elementelor utile din soluţia de extracţie, se propune metoda varierii pH-ului.

Activitate III.8: UPB a elaborate un Raport privind activitatea de diseminare: despre deplasarea in strainatate, in care se prezinta informatii referitoare la simpozion/congres: denumire, perioada desfasurare, locul de desfasurare, programul evenimentului, titlul lucrarii care s-a prezentat, autorii. S-a participat la 2 intilniri in cadrul proiectului si 1 workshop. S-au publicat 3 lucrari in Proceedings, s-au prezentat 2 lucrari la un congres, s-a transmis 1 lucrare la o revista cu factor de impact 5,4, in parteneriat.